Ya fa años que soñaba con fer chiretas de marisco, güei be d'aber-ne por astí, pero seguro que no sapen tan buenas como yo me pensaba de nino

10 ago. 2016

Biodibersidá
En o cabo d’o sieglo XVIII se farchan dos ideolochías que marcan o prenzipie d’a modernidá. A Ilustrazión reclama á ra Razón fren a o dogma de relichions e monarquías e, como cuentrapunto, o Romantizismo defiende os sentimientos fren a ro fredo razionalismo. Fruito d’a primera naxe o mito d’o Progreso infinito que resulta d’a zenzia razional. Pa que iste progreso seiga reyalidá ferá falta antis replegar o Conoximiento; a Enziclopedia ye a fita más famosa, pero tamién as esplorazions de puestos desconoxitos, primero luen d’Europa, más tardi dintro d’as nuestras güegas: as montañas que antis s'ebitaban como periglosas agora se puyan e baxan por conoxer faunas, floras, cheolochía, costumbres u luengas. Tot con a ideya de tirar probeito de recursos encara sin esplotar.

As esplorazions de puestos esoticos por a suya parti premiten trobar-se con otras culturas diferens d’as ozidentals, se troban chens que biben en “paradisos” tanto fesicos como morals. Ixo fa renaxer o mito de l’orixen mesmo d’a espezie umana que se beye como buena por naturaleza (Rousseau), u con menos optimismo (Voltaire, Candide). Antiparte, o paisache de montaña, d'islas desconoxitas u de ozíanos salbaches ye a imachen propia d’o Romantizismo sentimental.

Uno e otro leban á ra esplorazión d’as nuestras montañas durante o sieglo XIX. Por un costau se fan estudios d’a naturaleza perinaica e de otro se cobalta  a pureza d’os paisaches:


“Zaga d’o estudeo de Dios e d’o corazón umano, a contemplazión d’a naturaleza en os suyos aspeutos manificos puede considerar-se una d’as más dulzas satisfazions, asinas como unos d’os nuestros más sagratos quefers” (Alphonse Meillon)


 "(Ordesa) s’aparixerá a ras chenerazions esdebenideras cansas por o desarrollo d’as artes e d’as zenzias como una reminiszenzia d’a edad dorata o d’o benturoso chardín de l’Edén” (L. Briet)


Como parti d’a Ilustrazión se chirarán os güellos enta ra naturaleza como un puesto en o que buscar a salú, por o que os baños termals crexerán por toda a cordelera (Panticosa, Benás, Cauterets, Luchon...). Naxió asinas o Ichienismo, alazet prenzipal d’a propuesta de “parques nazionals”. O termino de “parque” no ye gratuito, ye un puesto de solaz e salú pa ras presonas; o paisache se conserba pa desfrutar-lo por a simpla contemplazión e por o saludable que resulta nabersar-lo u beber as suyas auguas medezinals. Por ixo mesmo os parques son puestos cuala balor prenzipal ye o paisache, e no bi ha paisache más bariato que o d’a montaña.

Meyau o sieglo XX o mito d’o Progreso infinito prenzipia a esboldregar-se. Os recursos d’a Tierra son finitos, resuena o leco de Malthus, prenzipia a zaguera estinzión en a era que se proposa clamar Antropozeno. A bida en o planeta se beye agora como un edifizio de ladrillos que menaza d’espaldar-se cada begata que tiramos uno d’ellos. Ne b’ha muitos ladrillos pero cuan tiras uno os que son arredol se resienten e cayen. Semos debán d’o problema de conserbar a biodibersidá, como nezesidá pa poder sobrebibir como espezie (pues o mundo puede continar sin presonas).

Antropozeno ye primo de antropozentrismo, una mena de pensar que prenzipia en a imachen d’a piramide en o cabo d’a cuala reina l’ombre como señor d’a naturaleza, creyata á propio por Dios pa o suyo serbizio. Antropozentrismo ye tamién a tendenzia á querer conserbar as espezies que son más amanatas a ra nuestra bien por filochenia bien por cultura: ye un desastre que s’acotole a subespezie de bucardo d’o Pirineo pero denguno s’alticama si se talla l’abetosa de Lasieso en a que se troba un molsa en periglo d’estinzión. Os onsos son más amables que as ranas, os cans más que os cucos. Como deformazión d’ista ideolochía ye agora o clamato animalismo.

Tornando ta ras montañas, cal parar cuenta que han funzionato como islas-refuxio á o largo d’os sieglos, puestos en os que han escapato a cambeos climaticos u a l’azión umana muitas espezies tanto de flora como de fauna. Puestos tamién en os que o efeuto de isla e a mayor radiazión solar han premitito naxer nuebas espezies. Son redoladas con una rica biodibersidá. En a nuestra montaña tenemos dos espezies de anfibios mui importans, por a responsabilidá que nos pertoca en a suya superbibenzia: a rana d’os Perineus e o guardafuens. Os anfibios son a colla d’espezies más menazata en o mundo, e de luen; suman a suya dieta inseutibora, a suya respirazión a trabiés d’a piel e o suyo meyo acuatico.A rana d’os Perineus se descubrió ta ra zenzia fa 23 años no más. A suya ária bital ye de bels 2.000 km.2, e a coral d’o suyo territorio ye en as montañas calizas dende Ordesa dica Canfrán, e dende Tendennera á Ballibasa. En o prenzipie d’a primabera mete os güegos apegatos a ros bolos d’o fundo d’os barrancos, ta chunio naxen as cullaretas. 

En os mesmos puestos bibe o guardafuens, otra espezie que no más esiste en os Perineus, e cuala familia más zercana ye en as islas de Corzega e Zerdeña.

Plegamos asinas á o problema de compatibilizar o ichienismo, o progreso, o desfrute d’a naturaleza, con a suya conserbazión como balor en sí mesma e como parti d’a biodibersidá d’o planeta, como grano d’arena d’a nuestra propia esistenzia. U concretando más en o caso d’os anfibios endemicos d’a nuestra montaña, o dilema entre fer barranquismo en primabera u conserbar as espezies. Por exemplo. Ye un dilema eredero d’as ideolochías debanditas, un dilema en o que se mete en chuego a nuestra responsabilidá como abitantes de iste cantón d’o mundo.

Publicato en a rebiesta O Zoque. Año XVI Número 16. Julio 2016. pp.36-37. Asociación Cultural Ballibasa y Sobrepuerto. Yebra de Basa.

1 may. 2016

De nuei toz os crabers son pardos

Cuan a luz s’amorta en a montaña os animals que minchan bechetals gosan amagar-sen e os que minchan carne gosan blincar d’o cado. Cuan a nuei traye l’escuro bi ha paxaros que callan e otros que cantan. Istos zaguers son tan fázils d’ascuitar como difízils de beyer, por o que a suya tacsonomía “auditiba” se fa embolicata: os descritors son más suchetibos que cuan se trata de definir un animal por carauteristicas fesicas: cuatro patas, coda, orellas grans, negro con a tripera blanca...

Asinas, a familia d’os crabers, dende siempre, ye un caxón patalero e malfarchato. Sobre a suya fisonomía distinguimos o bubón (gran e con “orellas”), os crabers (meyanos, pardos, la uno con orellas, la otro no), a choliba (blanca de peito, meyana), o crabetet (chicote con “orellas”), o muchuelo (chico sin orellas, reziote), a choliba parda (como a choliba pero parda), a muchueleta (entre choliba e muchuelo, de zellas marcatas). Cuan salen istos nombres en as encuestas manimenos tot iste orden s’esboldrega, e a choliba pueden ser as metaz d’os debanditos, como o crabero u o muchuelo.

O crabero (en primeras Strix aluco e Asio otus), “bela como una craba, y é de la familia de la chuta...”, “otula”, “canta por las noches como una cabra”, “grita como una oveja”, “emite gritos similares a los de una persona”. Recuerdo una muller de Beranuy que me describiba o crabero si fa u no fa como Strix aluco, e me charraba que chila como un crabero (presona) clamando a ras suyas crabas. Le pedí si podeba fer-me ixe canto e tiré a conclusión que o que clamaba crapas yera sin dembargo una gallineta ziega (Caprimulgus), otra au nueiturna pero que no ye d’a familia d’os crabers, ni se les parixe.

 
Gallineta ziega
Caprimulgus ye compuesto de “crapa” e de “muyir” (capra mulgeo). En latín, caprimulgus ye o “crabero (presona)”. A zenzia popular diz que a gallineta ziega suca a leite d’as crapas de nueis, que as muye. En italiano por ixo mesmo ye succacapre, que en piamontés puede dar ciuciavache. En franzés ye engoulevent, con a mesma ideya que a denominazión que sentí en Grist (Bal de Benás), de papamoscas, pues han una gran boca que ubren en buelo minchando aires e moscas. En Probenza manimenos, ye o crabero (au) o que se fica de nueis en os corrals pa tetar d’as crapas; se diz isto d’o crabero... e d’a gallineta ziega: lou teto-cabro.

A luenga aragonesa comparte a denominazión de crabero con as luengas d’a familia oczitana. Asinas se puede ascuitar craberou en o Couserans e crabèr en Arán, si charramos d’o gascón u genavel crabé como uno d’os sinonimos piamonteses pa ista espezie.

Istos emboliques entre as aus de l’escuro no ye mica nuebo. En as monedas griegas de un euro se beye un muchuelo e una rameta d’olibera, ye una imachen biella de milenios, pues as monedas d’Atenas clasica ya beniban con ixe muchuelo (Athene noctua, de Atenea, muchuelo que Hegel tomó como simbolo d’a filosofía). Muchuelo... que yera choliba. Como diz Plutarco en a bersión aragonesa d’o s. XIV: 


“Mas un serbidor de Gílipo dixo a los rectores en manera de proberbio: Diuso nuestros teiados abitan muchas cucobayas. Porque parece que la moneda de Athenas fue cucobaya”. 


Cucobaya ye a parabra neogriega d’a choliba. D’ixas monedas biene o dito “trayer cholibas t’Atenas” que sinifica bella cosa asinas como “chitar augua ta ra mar”, pues de cholibas en teneban prou. En una d’as bersions d’o Plutarco aragonés manimenos, se cuela un trafuque e diz:“Diuso nuestros teiados abitan muchos cucos, porque  pareçe que la figura de la moneda de Athenas fue cuco”.


Una mica antis en ixa mesma traduzión o trafuque encara ye más curioso. En a bersión orixinal se diz que os guerrers s’arrimón a Gilipo como as aus a ra choliba (cucobaya), pero en a bersión aragonesa se diz:


“E cuando lo bidieron primeramén se chufaban de su escardado e de sus cabellos; e depués, segunt que dize esti mismo Timeo ya sea que Gilipo apareciés antes que una cucobaya muchos balientes ombres estubieron con el balienmén”


En otra bersión encara cambea más:


“mas Timeo aun dize que los Saragoçanos no preciaron nada a Gilipo  entanto que depues ellos lo reputaban  ombre de poca condizión. Et cuando lo bidieron primeramén el chufaba de su escardado  & de sus caballos  & depués segunt que dize esti mismo Timeo ya sea que Gilipo apreçies antes que un cuquiello muchos balientes ombres estubieron con el balienmén”


Saragoçanos en iste caso son os abitadors de Siracusa, en Sizilia. Sobre as aus e as cholibas, un parrafo d’una traduzión “aragonesa” (más que más en castellano) d’o clasico Palladio, nos aclara:E podrás lo fazer por tal manera: Tu tomarás primeramente un mochuelo o una lechuza. E avezar la has que venga a tu poder o en algunt lugar do acostumbren de venir aves & tu pararás tus redes. E pondrás en aparença el mochuelo o la lechuza. Et todas las aves de aquella partida vendrán a aquel lugar & a el. E podrás los cobrir & tomar con las redes”


Pero bueno, o que me ha lebato a charra d'estos crabers escuros ye una copia que me ha trayito Óscar Latas dende a Biblioteca Nacional de España, d’un manescrito feito por o que fue retor de Laspuña, Juan Mostalac, en o año 1764. Ye en castellano:


“... y cabreros. Esta es un Abe, que grita de noche como los Pastores, quando recogen los ganados, y lo haze con tanta similitud, que el que no lo sabe, juraría aver oido voz de hombre; por lo que le llamaran cabrero. La fachada de esta Abe, no la puedo deliniar pues por ser nocturna, no la han visto sino quando sale de un arbol para otro, en donde haze su canto, y pareze al vuelo, como una Aneda.”


Crabers, anedas, cucos, cuquiellos, muchuelos, cholibas, gallinetas ziegas...totum revolutum, u lo desuso ayuso, como biene en o Plutarco. Ye o que tiene a nuei.


Álvarez Rodríguez, A. (Ed.) (2009) Plutarco. Vidas Semblantes. Zaragoza, P.U.A., I.E.A. I.E.T. Dto. de C. y E. G.A.

Beigbeder, F. (1986) Ausèths. les noms gascons des oiseaux sauvages. Denguin (Biarn) Per Noste / Nosuts de Bigòrra.

Galtier, Ch. (2006) Les oiseaux de Provence dans le savoir populaire. Montfaucon. Librerie Contemporaine.

Giamelo, G. (2005) Dizionario zoologico latino, itaiano, piemontese, francese, inglese. Piobesi d’Alba (Cn) Sorì Edizioni

Nagore Laín, F. (enfilador) (1999) Endize de bocables de l’aragonés. Uesca, I.E.A.

Nitti, J. & Kasten, Ll. (1997) The Electronic Texts and Concordances of Medieval Navarro-Aragonese Manuscripts, Hispanics Seminary of Medieval Studies, Wisconsis (EEUU), Madison University

Mostalac, J. (1764) Noticias fieles y demostrables del Lugar de Laspuña y Ceresa, en Documentos para escribir el “Diccionario geográfico histórico de España” en la parte referente a Aragón [Manuscrito Mss 2703 de la Biblioteca Nacional de España] Inedito.

Vidaller Tricas, R. (2004) Libro de as Matas y os Animals. Zaragoza, Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón.

18 feb. 2016

D'esparbers
Os esparbers abadexers d’a Guarguera son istos días parando o niedo; antis de que acabe febrero ferán o propio os esparbers negros, en biache dende os países d’o sur pa pasar o buen tiempo por istas redoladas. Como os esparbers abellers, una mica más tardanos, más friolencos. Por a suya parti, os esparbers perdiguers ferán una curta migrazión dende as sierras enta ras selbas más altas e fredas, sin salir d’o país. Como se bei, tenemos una buena colla d’esparbers u espárbels.

Esparbero, esparber, espárbel... denominan a cualsiquier rapaz chica u meyana, dende o ziquilín dica l’alica d’os postes: Falco tinnunculus, F. naumanni, F. columbarius, F. subbuteo, Accipiter gentilis, A. nisus, Buteo buteo, Circus cyaneus, C. pygargus, Elanus caeruleus, Milvus milvus, M. migrans, Pernis apivorus... dimpués bienen as deseparazions e os matizes, como os debanditos u otros nombres como ziquilín y eixorigué, emplegatos ta os más chicos. Ye o que tiene a cultura popular, o esparbers no se minchan, no ye prautico esferenziar-los guaire, igual se tiene.

No siempre ha sito asinas, cuan os nobles teneban delera por a zetrería cada rapaz yera unica e prezisamén definita; igual como agora bi ha chen que sape esferenziar os modelos d’autos d’alta gama, e ta ellos cada detalle, cada ferrinchón u catatico diferén ye un mundo de sinificatos. A yo manimenos toz me se fan d’un aire. En o sieglo catorzeno se charraba de azor terzuelo, meyano u gran, de falcón lanero, de cabeza chica u grosa, pelegrín, monterín, chentil, grifalt, sorpient u bretón, de smerellons de esquina grisa, negra u grans, d’esparbers que no más se correspondeban con una espezie... (VIDALLER, 2013-2014). En ixe mesmo sieglo por exemplo yera menester (en Franzia) que:


 “Pour lesquelles franchises, usages et coustumes dessus desclarées, lesdiz hommes tenans dudit fieu sont tenus par chacun an garder le ny de l'espervier quant les petis esperviers y sont, et les doivent garder nuit et jour, mais qui leur soit commandé par le verdier de ladicte forest ou par un des sergens d'icelle, et doit avoir celui qui garde le ny un arc et deux bougons pour cachier les oyseaux, qu'ilz ne facent mal aux petiz esperviers

([...] os ditos ombres tenentes de dito puesto, han de guardar cada año o niedo d’o espervier cuan os chicoz esperviers i son, e deben guardar-lo nuei e diya [...] e les cal tener un arco e dos bougons (¿)  pa espachar a os paxaros, que no fayan mal a os chicoz esperviers”)


Asinas mesmo en os Fueros de Biarn se lechisla:


“Que hom no pani oeus d’austur ni d’esparver” (Que nadie furte güebos d’esparbero perdiguero ni d’esparbero) (ARETTE, 2003-2010).


Yeran articlos de luxo reserbatos á os amos. Antiparte, se bei que o nombre d’esparbero yera común en franzés e gascón, e dillá, como se beyerá.

A iperdiferenziazión meyebal no ye cosa d’o pasato, por razons paralelas, pa os que treballamos agora con os cluxigüesos no nos ye igual que siga un cluxigüesos adulto, que choben, pollo, capezinegro, narancha, clarisco u blanco, con papo negro, con as primarias u as secundarias cambeatas, cadaguno nos da una informazión diferén que nos ye importán, e por ixo charramos asinas.

En a cultura popular que hemos definito como ipodiferenziadera, sí bi ha manimenos una informazión d’intrés que desepara entre espezies de rapazes meyanas e chicas: a que fa referenzia á o que minchan, á o que predan. En as encuestas se siente asobén: 


“Espárbel: Que caza ratons, en cheneral, más chicot que l’alforrocho”.
“El falcón se mincha les gallines, el eixorigué, es moixonets”
“Alforrochos y pu allí, y se cojen os pollos y se los llevan”
“Esparbero: caza gallinas”
 
Ziquilín

Si minchan pollos u gallinas son una menaza en os corrals, si minchan corders, un periglo en puerto (alica matadera, alica crabitera, p.e.), si minchan zorzes u paxaricos no fan guaire mal. En reyalidá, más que dezir “si minchan” calerba concretar en “si se piensa que minchan...”, pues gosa pasar que o que se piensa no s’achusta con o que se puede comprebar que pasa. Ixa fue una d’as causas d’o acotole europeu d’o cluxigüesos, pensar que rapaba dende corders a ninons.

Esparbero ye parabra cheneral en o Altoaragón pero no siempre fa referenzia a una mesma reyalidá. Asinas, o sendito chenerico d’esparbero en a Ribagorza ye falcón, definindo esparbero por un regular á o ziquilín que, antiparte, ye normal sentir tamién como eixorigué, tamién  a o esparbero stricto sensu, Accipiter nisus

En aragonés ozidental, o sendito chenerico ye alforrocho, quedando esparbel como sinonimo u propio tamién d’o ziquilín e d’Accipiter nisus. Entremeyas, o achiquidor esparberet sirbe pa siñalar ista mesma bariazión, dende ozidén dica orién.

En o Semontano Sobrarbe ta deseparar Milvus/Buteo de Accipiter se clama esparbero a ros primers y esparbero perdiguero a ros segundos, fendo referenzia a ra suya dieta
.
Alforrocho se fa benir d’o arabe al furrug, “pollo, gallina”, por o que cal pensar que a presa d’a rapaz ha definito a ra mesma rapaz. Parellano pasa con al jabali, “montesino”, adxetibo, que pasó á ser o nombre d’o puerco montesino meyebal, güei chabalín. Alforrocho pues no puede definir a o ziquilín, incapaz d’arramblar con una gallina, sino a rapazes meyanas como os esparbers d’o chenero Milvus e Buteo. Asso (1794) da alferraz ta Buteo, se suposa que de Zaragoza. Insisto en que una cosa ye o que minchan e otra o que se piensa que minchan.
 
Alica d'os postes, Buteo buteo
Falcón ye chenerico ta rapaz meyana u chica, de buelo rapedo e alas acutas. No ye a millor definizión ta aus de cheners como Milvus u Buteo. Biene d’o latín Falco, que serbiba ta toda au de unglas luengas e curbas; más adebán “rapaz”, en o sieglo V, que en o sieglo güeiteno s’espezifica ta “rapaz emplegata en a caza”, en a clamata arte de falconería (EVANS, 1967).

Eixorigué biene d’o latín sorex, como zorz, ye pues “zorzero”, que mincha zorzes. Una definizión adecuata ta Falco tinnunculus e F. naumanni, o ziquilín.

Ziquilín ye d’orixen més escuro pues no se troban denominazions parellanas autuals ni antigas. Estuque ye una deribazión con metatesis d’o franzés crécerelle. Crécerelle da en anglés kestrel, en luxemburgués kréchel, e talmén tienga relazión con o turco kerkenez. O fan deribar d’o latín crepitacilum (crepitaciculum, crepitacillium), o cascabillo d’os ninons e bellas campanetas como as d’os leprosos. Un senificato parellano ye o espezifico d’o nombre zientifico d’a espezie, tinnunculus, de tinnire, fer un soniu claro e metalico, como o d’una campana u cascabillo. Istas dos etimos se relazionan con o emplego que se feba d’os ziquilins ta espantar as palomas.

Esparbero ye fillo d’o chermanico sparwari. A primera parti corresponde con as presas d’a rapaz, “paxaro, gurrión”, o sufixo, -ari puede corresponder con o latín –ario (sparuuarius) u con o mesmo chermanico –aro, otro nombre chenerico d’as rapazes en ixa luenga (EVANS, 1967). Ye pues o que caza paxaricos, en iste caso e seguntes as fuens, Accipiter nisus.

O chermanico sparo, “paxarico”, deriba d’o protoindoeuropeu (PIE) spor-wo, siendo sper- una parabra que farcha nombres de paxaricos, como en o griego spergoulos (s. XVI), “gurrión”. Más conoxito ye o sparrow anglés, “gurrión”. Otros familiars son o gotico sparwa e o biello nordico sporr

Accipiter, en os testos meyebals da azor, açor e astor (Accipiter – aucceptor – astor - azor) (Accipiter gentilis), parabra que no ha plegato ta ra luenga común autual. Buteo por a suya parti dio buxardo, replegato por Mascaray en Campo, y equibalén á o franzés buse e busard, buta en biarnés, en castellano busardo. Ye chenerico.

En resumen, dende as suyas etimos, esparbero caza paxaricos e correspondeba en orixen con Accipiter nisus. Eixorigué caza zorzes, Falco tinnunculus. Alforrocho dizen que caza gallinas, Milvus e Buteo. Ziquilín espanta palomas, como as que caza falcón. Pero tot iste tarabidato tacsonomico, con o tiempo se ha embolicato e agora esparbero ye, como deziba uno de Samianigo, “más gran que un palomo”, cualsiquiera d’os debanditos. 

¿Allora, o esparbero abadexero mincha abadexos? Mal o tiene ta pescar-ne. Ye un esparbero que se conoxe porque a suya coda ye como a d’o abadexo. En castellano, fendo a metafora o biache imberso, cola de milano ye una teunica de fustería. Milano, occitano e franzés milan, bienen d’o latín milvus, esparbero abadexero.


Arette, A. (2003-2010) Nos bêtes d’Aquitaine dans la langue, l’histoire et le légendaire gascons. Cressé, Éd. des regionalismes.

Asso, I. de (1794) Introductio in oryctographiam, et zoologiam aragoniae.

Evans, D. (1967) Lanier, histoire d’un mot. Genève. Librairie Droz.

Vidaller Tricas, R (2013-2014) “O lesico d’a fauna en aragonés: apuntes tacsonomicos”, en Luenga & Fablas, 17-18, Uesca, Consello d’a Fabla Aragonesa